21 دسامبر 2018

کود 10-52-10

کود ده پنجاه و دو ده

در محتوای  کود 10-52-10 به مقدار بالا و متعادل از عنصر ازت، فسفر، پتاسیم و مقادیری از عناصر

ریز مغذی موجود می باشد. به خصوص مقدار بالای فسفر در این کود در دوره ریشه زنی و

گلدهی به رشد گیاه کمک می کند.

برای مناطقی که تحت تنش گرما و سرما، خشکی، بیماری قرار دارند بسیار مناسب است.

استفاده آن با با تمامی سیستم های آبیاری مناسب است.

موقع مخلوط کردن با آب سرد برای همگن شدن مخلوط بهتر است مدتی صبر کنیم.

کمیت و کیفیت محصول را بالا می برد.

در افزایش انداره میوه و رشد زایشی گیاه تاثیر بسزایی دارد.

در افزایش کیفیت و رنگ دهی میوه نقش دارد.

کود 10-52-10

دیگر محصولات ما :

کود zn 15

کود 20-20-20

 

محتویات:

ازت کل                 10%

ازت آمونیوم         10%

فسفر محلول        52%

پتاسیم محلول      10%

19 دسامبر 2018

کود 20-20-20

ویژگی های کود سه بیست

در محتوای این کود به مقدار بالا و متعادل از عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و مقادیری از عناصر

ریز مغزی وجود دارد.

این کود فاقد سدیم و کلر می باشد و برای مصرف در خاک های شور مناسب است.

عناصر موجود در  کود 20-20-20 رشد و رویش گیاه را افزایش می دهد.

این کود در افزایش کمی و کیفی محصول موثر است.

کود سه بیست
کود20-20-20

 

محتویات کود:

ازت کل                       20%

ازت آمونیوم                 6%

ازت نیترات                  4.5%

ازت اوره                     9.5%

فسفر محلول              20%

پتاسیم محلول            20%