ویژگی های کود سه بیست

در محتوای این کود به مقدار بالا و متعادل از عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و مقادیری از عناصر

ریز مغزی وجود دارد.

این کود فاقد سدیم و کلر می باشد و برای مصرف در خاک های شور مناسب است.

عناصر موجود در  کود 20-20-20 رشد و رویش گیاه را افزایش می دهد.

این کود در افزایش کمی و کیفی محصول موثر است.

کود سه بیست
کود20-20-20

 

محتویات کود:

ازت کل                       20%

ازت آمونیوم                 6%

ازت نیترات                  4.5%

ازت اوره                     9.5%

فسفر محلول              20%

پتاسیم محلول            20%