کود پتاسیم سولفات

بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی

کود پتاسیم سولفات افزایش دهنده مقاومت محصولات به آفات، بیماری­های گیاهی و انواع استرس­های محیطی

اید1111ه­آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری و محلول پاشی برگی

قابل مصرف در خاک­های اسیدی و قلیایی

پیشنهاد مناسب برای پیشگیری از تجمع نیترات بخصوص در محصولاتی مانند سیب زمینی

ایده آل برای گیاهان حساس به شوری (سیب، گلابی، هلو، لوبیا، هویج، کاهو، پیاز…..) به دلیل فقدان کلر

شاخص آبشویی و ضریب شوری کم نسبت به سایر کود های پتاسیمی

افزایش ارزش غذایی محصولات به دلیل اثر مثبت در تولید انواع ویتامین­ها، نشاسته و قندها

کاهش دهنده pH در منطقه ریزوسفر ریشه

 

اهمیت کود پتاسیم سولفات در گیاه :

فعال کردن بیش از50 آنزیم، ساخت پروتئین­ها، دخالت در فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی، بزرگ شدن سلول­ها، تحریک تقسیم سلولی و رشد، تنظیم حرکات روزنه ­ها، کمک به انتقال شیر پرورده، تنظیم موازنه آنیون و کاتیون، افزایش کارائی مصرف آب، افزایش مقاومت به خشکی، سرمازدگی و شوری، افزایش مقاومت به خوابیدگی غلات، کمک به تثبیت ازت در گیاهان تیره بقولات.

 

سولفات