اثرات کود بلو کوپ

کودی مایع حاوی 17% مس کلات شده با اسید آمینه گلوتانیک می باشد 

نقش موثری در فعال کردن برخی از آنزیم های ضد استرس در گیاه دارد.

 

گلوتامیک اسید درجوانه زنی بذر نقش داشته و به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد  دارد.

گلوتامیک اسید همچنین در سنتز سایر اسید های امینه نیز نقش دارد.

با مصرف از طریق محلول پاشی  به سرعت در ساختمان گیاه نفوذ می کند.

کارایی به مدت 15_20 روز حتی دربین بارندگی موثر نیز حفظ می کردد.

کود بلو کوپ

محلول پاشی در هنگام عصر و در هوای خنک با استفاده از ادجونت های ارگانیک صورت پذیرد.

در پیشگیری در برخی بیماری های قارچی و باکتریایی موثر است.

مکان های مورد استفاده،طرز وزمان مصرف و مقدار مصرف:

مقدرا مصرف با جنس خاک،شرایط آب وهوایی،گونه گیاه و دوره فنولوژی گیاه می تواند تغییر کند.

به همین دلیل قبل از استفاده توصیه می شودآنالیز خاک و برگ انجام شود.

کود بلو کوپ