ویژگی های کود COLORITY K

محتویات :

این محصول حاوی درصد بالایی از پتاسیم و اسید اورونیک اسید آلدونیک اسید کربسیلیک اسید کربنیک و اسید های آلی است 

به منظور از بین بردن سریع مشکلات تجمع رنگدانها در میوه ها و سبزیجات طراحی شده است.

ویژگی های کود کلریتی کا :

این محصول کیفیت طمع و مزه میوه و سبزیجات و کمیت آنها را افزایش می دهد.

منبع ویژه ای از پتاسیم است که ضامن رنگی شدن طبیعی انواع میوه و سبزیجات بواسطه

اسید کربو کسیلیک دی اکسید کربن مایع و اسید اورونیک زیاد است.

این محصول مقاومت گیاه را دربرابر شرلیط نامساعد محیطی و بیماری ها و آفات افزایش می دهد.

کود کلریتی کا

مکان های مورد استفاده طرز و زمان مصرف و مقدار مصرف:

مقدار مصرف با جنس خاک شرایط آب هوایی گونه گیاه و دوره فنوژولی گیاه می تواند تغییر کند.

به همین دلیل قبل از استفاده توصیه می شود آنالیز خاک و برگ انجام شود.