کود 20-20-20
ویژگی های کود سه بیست در محتوای این کود به مقدار بالا و متعادل از عناصر ازت، فسفر، پتاسیم و مقادیری از عناصر ریز مغزی وجود دارد. این کود فاقد سدیم و کلر می باشد و برای مصرف در خاک های شور مناسب است. عناصر موجود در  کود 20-20-20 رشد و رویش گیاه را افزایش
دیدن محصول
کود 10-52-10
کود ده پنجاه و دو ده در محتوای  کود 10-52-10 به مقدار بالا و متعادل از عنصر ازت، فسفر، پتاسیم و مقادیری از عناصر ریز مغذی موجود می باشد. به خصوص مقدار بالای فسفر در این کود در دوره ریشه زنی و گلدهی به رشد گیاه کمک می کند. برای مناطقی که تحت تنش گرما
دیدن محصول